Vzdrževanje in posodabljanje

Z rednimi vzdrževalnimi deli in investicijskimi vlaganji dosegamo visoko razpoložljivost in obratovalno zanesljivost naših proizvodnih enot. V letu 2017 smo vlaganja v višini skoraj 89 mio EUR usmerili v projekte, ki tesno sovpadajo z našimi vrednotami in poslanstvom.

Osrednja vlaganja so bila v HE Brežice, tehnološke posodobitve in nadgradnja varnosti v NEK, zamenjava PB v TEB, raziskave za namene projekta JEK 2 ter druge investicije v osnovna sredstva, potrebne za nemoteno obratovanje.

NEK

NEK sledi strategiji kontinuiranega investiranja v tehnološko nadgradnjo in posodobitve. Uveljavljen je koncept načrtovanja investicij za petletno obdobje, povprečna letna vlaganja v tehnološke posodobitve znašajo okoli 35 mio EUR. V letu 2017 so izvedli številna pripravljalna dela za projekte iz Programa nadgradnje varnosti, ki poteka od leta 2012 in s katerim bodo zagotovili odpornost elektrarne na izredne naravne in druge dogodke nizke verjetnosti ter s tem vzpostavili predpogoje za dolgoročno obratovanje elektrarne.

Intenzivno tehnološko nadgradnjo NEK, s katero zagotavljajo visoko obratovalno pripravljenost in jedrsko varnost, prepoznavajo kot primer dobre prakse tudi v svetu.

 

SEL

V SEL skrbijo za redno investicijsko vzdrževanje in posodabljanje elektrarn. Na področju investicij v SEL je leto 2017 zaznamovala zaključitev projekta izgradnje nove MHE Goričane, v okviru katerega so bili doseženi vsi začrtani cilji prenove. Hkrati so v SEL začeli večletni projekt obnove vzbujalnih sistemov lastne rabe in sistema vodenja agregatov HE Vrhovo. Tudi v letu 2018 bodo v SEL še naprej vlagali finančna sredstva v investicije in razvoj obstoječih proizvodnih objektov ter iskali nove priložnosti na področju energetske izrabe OVE.

 

HESS

HESS je nosilec trenutno največjega hidroenergetskega projekta v Sloveniji, izgradnje verige petih novih hidroelektrarn na spodnji Savi. V letu 2017 so uspešno zaključili gradnjo HE Brežice, trenutno pa se pripravljajo na izgradnjo zadnje HE v verigi HE Mokrice. Družba HESS bo večino svojega investicijskega potenciala v letu 2018 namenila za dokončanje HE Brežice in priprave na HE Mokrice. Skupna načrtovana vrednost vlaganj HESS znaša 4,73 mio EUR.

 

TEB

Vzdrževanje tehnoloških sistemov in vseh pripadajočih komponent v TEB je v letu 2017 potekalo v skladu z vzdrževalnimi navodili za zagotavljanje varnosti, zanesljivosti in razpoložljivosti elektrarne. Najpomembnejši in najobsežnejši projekt TEB v letu 2017 je bil zamenjava plinskih blokov 1–3. V letu 2018 sledita tehnični pregled in nato poskusno obratovanje. Za investicije in razvoj je v TEB sicer predvidenih 7,51 mio EUR.

 

GEN-I

Pretežni del sredstev so namenili za informacijsko tehnologijo, ki je nujna za nemoteno delovanje aplikacij za trženje in prodajo, ter za druga osnovna sredstva, ki so nujna za poslovanje družbe. Investicijska sredstva GEN-I v višini 1,60 mio EUR bodo v letu 2018 namenjena pretežno za izgradnjo in nadgradnjo celovitih sistemov za upravljanje podatkov ter za nadgradnjo ostalih informacijskih sistemov.