Nizkoogljična proizvodnja električne energije

Kar 99,8 odstotka vse električne energije, proizvedene v elektrarnah skupine GEN, je iz nizkoogljičnih trajnostnih in obnovljivih virov. Naše elektrarne obratujejo učinkovito. Letno proizvedejo med 5.600 in 6.300 gigavatnih ur (GWh) električne energije, kar je več kot 40 odstotkov vse električne energije, proizvedene v Sloveniji. Po oddaji hrvaškega dela električne energije iz NEK znaša delež proizvodnje skupine GEN približno 30 odstotkov vse električne energije, proizvedene v slovenskih elektrarnah.

Poleg velikih proizvodnih objektov imamo v skupini GEN v lasti tudi male proizvodne enote.

Zaradi zagotavljanja sistemskih storitev za elektroenergetski sistem Slovenije je v skupino GEN vključena tudi plinska elektrarna TEB.

 

Proizvodni portfelj družb, vključenih v skupino GEN, je z vidika izpustov CO2 v primerjavi z nacionalnim slovenskim portfeljem strukture proizvodnih virov električne energije okoljsko sprejemljiv in trajnostno naravnan, kar dokazuje tudi primerjava izpustov CO2 na proizvedeno kWh.

Na nacionalni ravni so imele tudi v letu 2016 največje izpuste na proizvedeno kWh termoelektrarne, in sicer 938 g CO2/kWh. To je skoraj trikrat več od slovenskega povprečja, ki znaša 380 g. Povprečje izpustov CO2 na kWh, proizvedeno v družbah, vključenih v skupino GEN, katere glavna vira sta nizkoogljični jedrska in vodna energija, pa znaša le 2 g.

Center vodenja

Center vodenja skupine GEN zagotavlja optimalno proizvodnjo elektrarn v skupini ter optimizacijo stroškov obratovanja na ravni celotne skupine. 

V Centru vodenja GEN skrbimo za operativno izvajanje procesa vodenja obratovanja naših proizvodnih enot v normalnih in v izrednih obratovalnih razmerah.

Glavne naloge delovanja Centra vodenja GEN so:

  • maksimalna izkoriščenost vseh razpoložljivih proizvodnih enot,
  • usklajeno obratovanje proizvodnih enot,
  • minimiziranje posledic v primeru nenačrtovanih dogodkov.

 

V Centru vodenja GEN daljinsko vodimo proizvodnjo Hidroelektrarn na spodnji Savi (HE Boštanj, HE Arto-Blanca, HE Krško) in planiramo ter nadzorujemo proizvodnjo HE Brežice, ki jo zaenkrat upravlja družba HESS neposredno, ter proizvodnjo Savskih elektrarn Ljubljana (HE Moste, HE Mavčiče, HE Medvode, HE Vrhovo), Termoelektrarne Brestanica in Nuklearne elektrarne Krško. Proizvodni objekti so za potrebe sodelovanja na trgu z električno energijo združeni v bilančno podskupino GEN. Za takšno bilančno skupino pripravljamo optimizirane obratovalne vozne rede (DayAhead, Intraday). Za celotno skupino spremljamo odstopanja proizvodnje od voznega reda in ustrezno ukrepamo. Tako lahko na ravni skupine GEN izkoristimo vse sinergijske učinke po karakteristikah različnih proizvodnih enot. Skrbimo tudi za ustrezne načine obratovanja v primerih izrednih dogodkov.

Ključno vlogo imamo tudi za nudenje sistemske storitve terciarne rezerve, saj ELES-u zagotavljamo terciarno rezervo za Slovenijo. Koordiniramo tudi izvajanje regulacije jalove energije in napetosti za proizvodne enote v skupini GEN.