SLO | ENG

O skupini GEN

Skupino GEN kot oskrbovalca z električno energijo sestavljajo podjetja za proizvodnjo (NEK, SEL in TEB) in trženje električne energije (GEN-I). Pomembna dejavnost pa je tudi vzdrževanje obstoječih in razvoj novih proizvodnih zmogljivosti. >>

Poslanstvo

Zanesljivo, varno in nemoteno oskrbujemo z električno energijo: jo proizvajamo, učinkovito tržimo in odgovorno vlagamo v razvoj proizvodnih virov. >>

Znanstveni festival Elektrofest razbijal mite o elektromagnetnem sevanju

Za mlade svoje strokovne moči združila družba ELES, GEN energija, Elektroinštitut Milan Vidmar in Fakulteta za elektrotehniko >>

Proizvajamo

Proizvodnja električne energije v skupini GEN temelji na sodobnih brezogljičnih in nizkoogljičnih ter okolju prijaznih tehnologijah. Podjetja v naši skupini letno proizvedejo med 5.600 in 6.300 gigavatnih ur električne energije. >>

Tržimo

Na podlagi premišljeno vzpostavljene infrastrukture in močne vpetosti skupine GEN v mednarodni energetski prostor zagotavljamo učinkovito trgovanje in prodajo električne energije na domačem in tujih trgih. >>

Razvijamo

Investicijski potencial, ustvarjen s trgovanjem in prodajo električne energije, usmerjamo v vzdrževanje in posodobitve obstoječih ter v razvoj novih proizvodnih virov. Pri tem sledimo cilju dodatnega izboljševanja našega trajnostno naravnanega portfelja virov energije. >>

Ljudje

Ljudje s svojim znanjem, izkušnjami, odgovornostjo, zanesljivostjo in predanostjo so ključni razlog za dosedanjo uspešnost in prihodnjo ambicioznost razvojnih načrtov skupine GEN. >>

Odgovornost

Korporativna odgovornost skupine GEN izhaja iz našega osnovnega poslanstva, to je zanesljive in celovite oskrbe z električno energijo iz trajnostnih virov. Na tej podlagi premišljeno načrtujemo in uresničujemo svojo širšo odgovornost do družbe in okolja. >>

Znanje

Zavedamo se pomena znanja: obveščenosti in ozaveščenosti o energetskih izzivih za odgovorno načrtovanje in izvajanje odločitev v slovenski in evropski energetiki. Do ključnih vprašanj naše energetske prihodnosti zavzemamo jasna stališča. >>