SLO | ENG

O skupini GEN

Skupino GEN kot oskrbovalca z električno energijo sestavljajo podjetja za proizvodnjo (NEK, SEL in TEB) in trženje električne energije (GEN-I). Pomembna dejavnost pa je tudi vzdrževanje obstoječih in razvoj novih proizvodnih zmogljivosti. >>

Poslanstvo

Zanesljivo, varno in nemoteno oskrbujemo z električno energijo: jo proizvajamo, učinkovito tržimo in odgovorno vlagamo v razvoj proizvodnih virov. >>

Uprava SDH sprejela Razvojni načrt skupine GEN

4. avgusta 2014 se je uprava SDH na skupščini v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika GEN energije seznanila z Letnim poročilom družbe in skupine GEN za leto 2013 ter sprejela sklep, da se bilančni dobiček za leto 2013, ki znaša 7.786.535,00 EUR, uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju do 30. 11. 2014. >>

Proizvajamo

Proizvodnja električne energije v skupini GEN temelji na sodobnih brezogljičnih in nizkoogljičnih ter okolju prijaznih tehnologijah. Podjetja v naši skupini letno proizvedejo med 5.600 in 6.300 gigavatnih ur električne energije. >>

Tržimo

Na podlagi premišljeno vzpostavljene infrastrukture in močne vpetosti skupine GEN v mednarodni energetski prostor zagotavljamo učinkovito trgovanje in prodajo električne energije na domačem in tujih trgih. >>

Razvijamo

Investicijski potencial, ustvarjen s trgovanjem in prodajo električne energije, usmerjamo v vzdrževanje in posodobitve obstoječih ter v razvoj novih proizvodnih virov. Pri tem sledimo cilju dodatnega izboljševanja našega trajnostno naravnanega portfelja virov energije. >>

Ljudje

Ljudje s svojim znanjem, izkušnjami, odgovornostjo, zanesljivostjo in predanostjo so ključni razlog za dosedanjo uspešnost in prihodnjo ambicioznost razvojnih načrtov skupine GEN. >>

Odgovornost

Korporativna odgovornost skupine GEN izhaja iz našega osnovnega poslanstva, to je zanesljive in celovite oskrbe z električno energijo iz trajnostnih virov. Na tej podlagi premišljeno načrtujemo in uresničujemo svojo širšo odgovornost do družbe in okolja. >>

Znanje

Zavedamo se pomena znanja: obveščenosti in ozaveščenosti o energetskih izzivih za odgovorno načrtovanje in izvajanje odločitev v slovenski in evropski energetiki. Do ključnih vprašanj naše energetske prihodnosti zavzemamo jasna stališča. >>