Projekt JEK2

Jedrska energija je pomemben steber oskrbe z električno energijo v Sloveniji in najpomembnejši proizvodni vir v skupini GEN. Jedrska energija kot nizkoogljičen vir lahko pomembno prispeva k trajnostni energetski prihodnosti. Projekt načrtovanja in priprave na gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem JEK2 je eden osrednjih strateških razvojnih projektov skupine GEN. 

Projekt JEK2 bo pomembno prispeval k razvoju sodobne, zanesljive, varne, okolju prijazne ter v prihodnost usmerjene oskrbe Slovenije z električno energijo po stabilni in konkurenčni ceni brez izpustov toplogrednih plinov. Projekt JEK 2 je med ključnimi ukrepi za pospešitev uresničitve cilja podnebne nevtralnosti in razogljičenja slovenskega elektroenergetskega sistema, ki hkrati prispeva tudi k znižanju naše energetske uvozne odvisnosti. 

Cilji razogljičenja elektroenergetskega sistema in doseganja čim nižje stopnje energetske uvozne odvisnosti Slovenije (v letu 2020 smo uvozili 8,3 % električne energije) ter pomanjkanje električne energije v širši regiji potrjujejo potrebo po gradnji drugega bloka jedrske elektrarne JEK2. Doslej opravljene študije kažejo, da je JEK2 za prihodnjo zanesljivo oskrbo Slovenije z doma proizvedeno električno energijo nujen in izvedljiv projekt, ki ustrezno odgovarja na ključne izzive energetske trileme. Prav tako je izgradnja JEK2 nujna s stališča povečevanja deleža razpršenih virov, saj je rast deleža razpršenih virov proizvodnje električne energije nujno pogojena tudi s proizvodnjo iz stabilnega proizvodnega objekta, kot je JEK2.

Investicija v JEK2 bo imela pozitiven vpliv na celotno slovensko gospodarstvo. JEK2 pomeni varno in zanesljivo oskrbo okoli 8 TWh električne energije letno. Gre za domač vir energije, kar vpliva na zmanjševanje energetske uvozne odvisnosti Slovenije. Jedrska energija je konkurenčen vir energije, ki zagotavlja predvidljivo in stabilno ceno električne energije. Kot nizkoogljičen vir energije zagotavlja tudi zmanjševanje izpustov CO2 na nacionalni ravni.

Časovnica projekta JEK2

V Skupini GEN se zavzemamo za strokovno utemeljenučinkovittransparenten in odgovoren potek projekta JEK2.

Družba GEN je od ministrstva za infrastrukturo pridobila energetsko dovoljenje za projekt JEK2, kar je pomemben mejnik na poti do končne odločitve o povečanju jedrskih proizvodnih zmogljivosti v Sloveniji. Jedrska energija lahko v sozvočju z obnovljivimi viri energije ključno prispeva k učinkovitosti elektroenergetskega prehoda Slovenije v smeri nizkoogljičnosti in hkratni robustnosti elektroenergetskega sistema in s tem k stalni razpoložljivosti elektrike ob razumni ceni. Odločitev o dolgoročni rabi jedrske energije v Sloveniji bo zato sprejeta v široki in odprti javni razpravi. 

 

Ključne prednosti načrtovanega projekta JEK2

ZANESLJIVA IN VARNA OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

 • varna in zanesljiva oskrba z električno energijo (okoli 8 TWh letno)
 • domač vir energije: zmanjševanje energetske uvozne odvisnosti
 • konkurenčen vir energije: sprejemljiva, predvidljiva in stabilna cena električne energije
 • reaktor tretje generacije: izboljšana tehnologija, izboljšana varnost, večja ekonomska konkurenčnost
 • izpolnjevanje najvišjih mednarodnih varnostnih zahtev in standardov
 • delovanje v pasu ali trapezu,

 

OKOLJU IN PODNEBJU PRIJAZNA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 • optimalna rešitev za okoljske zahteve in standarde
 • zmanjšanje emisij CO2 na nacionalni ravni
 • zmanjšanje količine obstoječih in predvidenih radioaktivnih odpadkov (predvsem zaradi izboljšanih obratovalnih sistemov in procesov jedrskih elektrarn 3. generacije, ki bistveno zmanjšujejo količino nizkih in srednje radioaktivnih odpadkov, pa tudi zaradi možnosti ponovne uporabe reprocesiranega goriva, tj. do 96 odstotkov mase izrabljenega jedrskega goriva)

 

DRUŽBENA SINERGIJA

 • možnost souporabe koristne toplote (daljinsko ogrevanje – lokalno ali širše),
 • možnost sodelovanja slovenskega gospodarstva v vseh razvojnih stopnjah (zasnova, gradnja, oprema, montiranje, sofinanciranje),
 • pozitivni učinki na gospodarski razvoj in življenjski standard, visokokvalificirana delovna mesta.