Vizija

Postali bomo vodilni regijski proizvajalec in dobavitelj nizkoogljične električne energije po konkurenčni ceni, odličen v mednarodnem merilu.

 

Poslanstvo

Skupina GEN je vodilni regijski izvajalec prehoda v samooskrben in nizkoogljičen elektroenergetski sistem na temelju jedrske energije in obnovljivih virov. Z verigo dodane vrednosti od proizvodnje do dobave zagotavljamo zanesljivo, konkurenčno in k odjemalcem usmerjeno oskrbo z energijo in energetskimi storitvami.

Vrednote

Vrednote, ki že danes in bodo tudi v prihodnje omogočale uresničevanje vizije in poslanstva, so:

 • znanje (ohranjanje vrhunskega znanja, njegov prenos in razvoj novega),
 • zanesljivost (obratovanja in izpolnjevanja obljub),
 • varnost (tehnološka, osebna in okoljska),
 • trajnost (v odnosih, poslovanju in ohranjanju naravnega okolja).

 

Pri svojem delovanju upoštevamo tudi pravila poslovne etike, ki smo jih zapisali v dokumentu Kodeks poslovne etike družbe GEN energija d.o.o.

Strateški cilji

Strateški cilji Skupine GEN temeljijo na povezanosti vizije, poslanstva in vrednot ter so operativno navezani na šest kapitalov, preko katerih Skupina GEN ustvarja dodano vrednost.

Strateški cilji Skupine GEN so:

PROIZVODNI VIRI

 • Začetek gradnje drugega bloka jedrske elektrarne z dokončanjem leta 2030;
 • Učinkovita izvedba vseh potrebnih nadgradenj v NEK, uspešno izveden desetletni varnostni pregled ter podaljšanje obratovalne dobe NEK vsaj do leta 2043;
 • Razvoj vodnih virov na Savi, z dokončanjem HE Mokrice do leta 2025 ter izgradnjo prvih treh hidroelektrarn na srednji Savi, HE Suhadol, HE Renke in HE Trbovlje, do leta 2035;
 • Nadaljevanje zamenjave plinskih blokov v TEB z izgradnjo sedmega plinskega bloka do leta 2021;
 • Razvoj poslovnih modelov mikro proizvodnje, shranjevanja energije in distribucije.

 

NARAVNI KAPITAL

 • Blaženje podnebnih sprememb z usmeritvijo v nizkoogljične vire za današnjo in prihodnjo oskrbo z električno energijo;
 • Ohranjanje biotske raznovrstnosti s primernim obratovanjem energetskih objektov, s čimer dosegamo najmanjši možen okoljski odtis;
 • Ohranjanje naravnih površin z izborom optimalne mešanice trajnostnih virov za prihodnjo energetsko oskrbo, ki s čim manjšim posegom v prostor ne predstavljajo trajnega degradiranja okolja.

 

FINANČNI KAPITAL

 • Ohranjanje donosnosti Skupine GEN na konkurenčni ravni, upoštevajoč sistemski pomen skupine za Slovenijo;
 • Zagotavljanje razvoja z lastnimi viri ter skupaj s partnerji na finančno vzdržen način za stabilno, trajnostno in dolgoročno delovanje skupine.

 

ČLOVEŠKI VIRI

 • Ohranjanje najvišjih standardov osebne integritete kot predpogoja varnosti;
 • Zagotavljanje jedrskih znanj v celotni hierarhiji in predvsem v vodstvu krovne družbe v Skupini GEN kot predpogoja za varno obratovanje;
 • Zagotavljanje najsodobnejših sistemov vodenja in nadzora energetskih objektov ter izobraževanja upravljalcev energetskih sistemov.

 

RAZVOJ IN OHRANJANJE ZNANJ

 • Sistematično načrtovanje nasledstev za poslovodstva v Skupini GEN;
 • Zagotavljanje ustreznih oblik prenosa znanj, vključno z digitalizacijo dokumentacije, baz podatkov ter postopkov;
 • Sistematično izvajanje notranjih in zunanjih programov usposabljanja skladno z najvišjimi standardi, vključno s treningi na simulatorjih;
 • Nadaljnji razvoj funkcij trgovanja in prodaje znotraj Skupine GEN, s čimer bosta ti funkciji v celoti obvladovani na ravni skupine.

 

ODNOS DO DRUŽBENEGA OKOLJA

 • Transparentno in odprto delovanje družb v skupini ter zagotavljanje obveščenosti o delovanju Skupine GEN za vse deležnike;
 • Krepitev razumevanja in znanja različnih deležniških skupin o pomembnih vidikih električne energije;
 • Vzpostavitev tesnega sodelovanja z lokalnim okoljem na vseh proizvodnih lokacijah, z ohranjanjem in razvojem delovnih mest z visoko dodano vrednostjo ter s partnerskim sodelovanjem z lokalnimi ponudniki in izvajalci storitev.


Udejanjanje poslovne politike Skupine GEN

Od leta 2015 uresničujemo akcijski načrt za optimizacijo poslovanja družbe in Skupine GEN, ki smo ga pripravili na podlagi Razvojnega načrta Skupine GEN za obdobje 2015–2019, ki ga je sprejel SDH v vlogi ustanovitelja družbe. Prizadevamo si za izpolnjevanje zastavljenih ciljev in izvajanje predvidenih ukrepov na področju racionalizacije poslovanja in povečanja stroškovne učinkovitosti.

V letu 2019 smo razvojni načrt Skupine GEN ažurirali, ustanovitelj pa je dokument potrdil v letu 2020.