Vizija in poslanstvo

Vizija

Oblikujemo varno, zanesljivo, trajnostno in konkurenčno energetsko prihodnost Slovenije.

 

Poslanstvo

Zanesljivo oskrbujemo z nizkoogljično električno energijo iz trajnostnih in obnovljivih virov po konkurenčnih cenah. Za svoje deležnike ustvarjamo dodano vrednost, saj obvladujemo celoten krog oskrbe z električno energijo:

Vrednote

Pri celoviti oskrbi z električno energijo uresničujemo naslednje ključne vrednote:

  • okoljska sprejemljivost: skrb za delovanje v skladu z okoljevarstvenimi standardi je ključen postulat poslovanja skupine GEN, saj proizvodnja električne energije družb v skupini izjemno malo obremenjuje okolje z različnimi emisijami.
  • varnost: v središču vseh ravni našega delovanja je prizadevanje za varnost, še posebej jedrsko varnost. Skrbimo za varnost zaposlenih, prebivalcev in okolja ter za varno delovanje tehnologij v naših proizvodnih objektih.
  • zanesljivost: zagotavljamo zanesljivo oskrbo z električno energijo iz trajnostnih in obnovljivih virov, predvsem iz jedrske in vodne energije. Električna energija je odjemalcem na voljo vedno takrat, ko jo potrebujejo. Pomemben element zanesljivosti dobave je tudi trgovanje, saj je to ključno v primeru nezanesljive proizvodnje naših objektov.
  • trajnost: okoljsko odgovorno, družbeno skrbno ter obratovalno učinkovito in poslovno odlično oskrbujemo z električno energijo iz nizkoogljičnih virov. To so ključne trajnostne usmeritve našega delovanja,
  • konkurenčnost: električna energija, ki jo prodajamo in tržimo, je cenovno dostopna industrijskim in gospodinjskim odjemalcem. Tako prispevamo h krepitvi stabilnosti in konkurenčnosti poslovnega okolja ter k večji družbeni blaginji.

 

Pri svojem delovanju upoštevamo tudi pravila poslovne etike, ki smo jih zapisali v dokumentu Kodeks poslovne etike družbe GEN energija d.o.o.

Strateški cilji

Naši strateški cilji so:

  • upravljanje, obratovanje, vzdrževanje in investiranje v obstoječe objekte s ciljem zagotavljanja dolgoročnega varnega in zanesljivega ter okolju prijaznega in ekonomsko učinkovitega obratovanja obstoječih proizvodnih enot,
  • razširitev prodajnega portfelja električne energije in storitev, povezanih z elektroenergetskim trgom, s ciljem povečanja konkurence na tem trgu,
  • investiranje v nove proizvodne zmogljivosti na temelju obnovljivih in trajnostnih virov in tehnologij s ciljem povečati zanesljivost dobave električne energije porabnikom ter tako prispevati k trajnostnemu razvoju Slovenije.

 
Udejanjanje poslovne politike GEN

Zaradi spremenjenih pogojev poslovanja smo v letu 2014 ažurirali Razvojni načrt skupine GEN za obdobje 2015-2019 s pogledom do leta 2024, katerega je sprejel SDH v vlogi ustanovitelja družbe.