Skupina GEN

Skupina GEN je vodilna slovenska elektroenergetska skupina, ki združuje podjetja za proizvodnjo električne energije, trženje in prodajo ter razvoj. Skupna naloga podjetij, združenih v skupini GEN, je zanesljiva, varna in konkurenčna oskrba različnih skupin uporabnikov z električno energijo

Električno energijo proizvajamo iz trajnostnih, nizkoogljičnih virov energije:

  • jedrske energije,
  • vodne energije in
  • sončne energije.

 

Učinkovito tržimo električno energijo. Pri tem uporabljamo znanje, profesionalen pristop in ustvarjalno energijo. Združujemo funkcije za učinkovito obvladovanje tveganj nakupa, trgovanja in prodaje električne energije. Z zagotovljenim zakupom moči in električne energije proizvodnim virom v skupini omogočamo zanesljive in stabilne prihodke, krovna družba pa poskrbi za optimalno prodajo moči in električne energije vse do končnih kupcev. Ti tako dobijo kakovostno storitev celovite oskrbe z električno energijo in optimizacijo svojih nabavnih poti.

Pomembna strateška dejavnost skupine GEN so tudi vlaganja v vzdrževanje in optimizacijo obstoječih ter razvoj novih proizvodnih zmogljivosti. Le tako lahko zagotavljamo zadostne količine električne energije in zmanjšujemo energetsko uvozno odvisnost Slovenije. Sovlaganje v različne nove energetske projekte je izziv in priložnost za družbe skupine GEN.

 

Predstavitev skupine GEN
Organizacijska struktura skupine GEN

GEN energija, d.o.o., je krovna družba v skupini GEN in je v 100% lasti države.

Skupina GEN poleg matične družbe GEN energija, d.o.o. združuje naslednja proizvodna podjetja, ki so prisotna v celotnem slovenskem prostoru:

  • Nuklearna elektrarna Krško,
  • Savske elektrarne Ljubljana,
  • Hidroelektrarne na Spodnji Savi,
  • Termoelektrarna Brestanica.

 

S podjetjem GEN-I in njegovimi posredno povezanimi podjetji za trgovanje in prodajo električne energije pa je skupina GEN aktivna v širšem evropskem prostoru.

Družbe v skupini GEN
 
Firma družbe Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. Termoelektrarna Brestanica d.o.o.
Poslovni naslov Vrbina 12, 8270 Krško Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
Spletni naslov www.nek.si www.sel.si www.teb.si
Glavna dejavnost Proizvodnja električne energije v jedrski elektrarni Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah Proizvodnja električne energije v termoelektrarni in zagotavljanje sistemske rezerve
Kratek opis in posebnosti glede dejavnosti NEK na leto proizvede približno 5.400 GWh nizkoogljične električne energije, kar predstavlja približno 40 % vse v Sloveniji proizvedene električne energije. Velike hidroelektrarne SEL (HE Moste, HE Mavčiče, HE Medvode, HE Vrhovo) na leto proizvedejo približno 320 GWh električne energije.  TEB zagotavlja proizvodnjo električne energije za namene pokrivanja izpadov večjih proizvodnih enot in predstavlja zanesljiv rezervni vir napajanja za slovenski elektroenergetski sistem.

 

 

 

                                                                                                                                                                    
Firma družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. GEN-I, d.o.o. Srednjesavske elektrarne d.o.o.
Poslovni naslov Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežic Vrbina 17, 8270 Krško            Ob železnici 27, 1420 Trbovlje
Spletni naslov www.he-ss.si www.gen-i.si  
Glavna dejavnost Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah Trgovanje, prodaja in odkup električne energije  
Kratek opis in posebnosti glede dejavnosti Družba HESS je bila ustanovljena leta 2008 z namenom racionalne izgradnje HE na spodnji Savi.
Že zgrajene velike hidroelektrarne HESS (HE Boštanj, HE Arto - Blanca, HE Krško in HE Brežice) na leto proizvedejo povprečno 577 GWh električne energije.
Skupina GEN-I odkupuje električno energijo in zemeljski plin od proizvajalcev, z njima trguje na domačem in tujih trgih ter ju prodaja končnim odjemalcem. Poslovanje družbe SRESA v veliki meri omejuje nepodpisana koncesijska pogodba za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola.

 

 

 

                                                                                                                                                                      
Firma družbe ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o.  Elektro energija d.o.o.  GEN-EL, d.o.o.
Poslovni naslov Vrbina 18, 8270 Krško Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana Vrbina 17, 8270 Krško
Spletni naslov www.zel-en.si www.elektro-energija.si  
Glavna dejavnost Razvojno-raziskovalna dejavnost na področju energetike Prodaja električne energije in zemeljskega plina končnim odjemalcem ter odkup električne energije; upravljanje portfelja z električno energijo in zemeljskim plinom Upravljanje naložb
Kratek opis in posebnosti glede dejavnosti Družbi GEN je bilo z vstopom v družbo ZEL-EN omogočeno črpanje razvojnih sredstev ESRR za raziskave na področju jedrske energetike. Družba je specializirana za prodajo električne energije in zemeljskega plina ter drugih energentov končnim odjemalcem, za odkup od proizvajalcev in za bilateralno ter borzno trgovanje s standardiziranimi produkti na trgu na debelo. Družba je bila ustanovljena z namenom lastniške konsolidacije Skupine GEN-I.