Skupina GEN

Skupina GEN je vodilna slovenska elektroenergetska skupina, ki združuje podjetja za proizvodnjo električne energije, trženje in prodajo ter razvoj. Skupna naloga podjetij, združenih v skupini GEN, je zanesljiva, varna in konkurenčna oskrba različnih skupin uporabnikov z električno energijo

Električno energijo proizvajamo iz trajnostnih, nizkoogljičnih virov energije:

  • jedrske energije,
  • vodne energije in
  • sončne energije.

 

Učinkovito tržimo električno energijo. Pri tem uporabljamo znanje, profesionalen pristop in ustvarjalno energijo. Združujemo funkcije za učinkovito obvladovanje tveganj nakupa, trgovanja in prodaje električne energije. Z zagotovljenim zakupom moči in električne energije proizvodnim virom v skupini omogočamo zanesljive in stabilne prihodke, krovna družba pa poskrbi za optimalno prodajo moči in električne energije vse do končnih kupcev. Ti tako dobijo kakovostno storitev celovite oskrbe z električno energijo in optimizacijo svojih nabavnih poti.

Pomembna strateška dejavnost skupine GEN so tudi vlaganja v vzdrževanje in optimizacijo obstoječih ter razvoj novih proizvodnih zmogljivosti. Le tako lahko zagotavljamo zadostne količine električne energije in zmanjšujemo energetsko uvozno odvisnost Slovenije. Sovlaganje v različne nove energetske projekte je izziv in priložnost za družbe skupine GEN.

 

Organizacijska struktura skupine GEN

GEN energija, d.o.o., je krovna družba v skupini GEN in je v 100% lasti države.

Skupina GEN poleg matične družbe GEN energija, d.o.o. združuje naslednja proizvodna podjetja, ki so prisotna v celotnem slovenskem prostoru:

  • Nuklearna elektrarna Krško,
  • Savske elektrarne Ljubljana,
  • Hidroelektrarne na Spodnji Savi,
  • Termoelektrarna Brestanica.

 

S podjetjem GEN-I in njegovimi posredno povezanimi podjetji za trgovanje in prodajo električne energije pa je skupina GEN aktivna v širšem evropskem prostoru.

Predstavitev skupine GEN
Družbe v skupini GEN
 
Firma družbe Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. GEN-I, d.o.o. Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. Termoelektrarna Brestanica d.o.o.
Poslovni naslov Vrbina 12, 8270 Krško Vrbina 17, 8270 Krško Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
Spletni naslov www.nek.si www.gen-i.si www.sel.si www.teb.si
Glavna dejavnost Proizvodnja električne energije v jedrski elektrarni Trgovanje, prodaja in odkup električne energije  Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah Proizvodnja električne energije v termoelektrarni in zagotavljanje sistemske rezerve
Kratek opis in posebnosti glede dejavnosti NEK na leto proizvede približno 5.400 GWh nizkoogljične električne energije, kar predstavlja približno 40 % vse v Sloveniji proizvedene električne energije. Skupina GEN-I odkupuje električno energijo in zemeljski plin od proizvajalcev, z njima trguje na domačem in tujih trgih ter ju prodaja končnim odjemalcem. Velike hidroelektrarne SEL (HE Moste, HE Mavčiče, HE Medvode, HE Vrhovo) na leto proizvedejo približno 320 GWh električne energije.  TEB zagotavlja proizvodnjo električne energije za namene pokrivanja izpadov večjih proizvodnih enot in predstavlja zanesljiv rezervni vir napajanja za slovenski elektroenergetski sistem.

 

 

 

                                                                                                                                                                    
Firma družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. Srednjesavske elektrarne d.o.o. ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o.  ARJE, analize in raziskave na področju jedrske energetike, d.o.o. 
Poslovni naslov Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice Ob železnici 27, 1420 Trbovlje Vrbina 18, 8270 Krško Vrbina 17, 8270 Krško
Spletni naslov www.he-ss.si   www.zel-en.si  
Kratek opis in posebnosti glede dejavnosti Družba HESS je bila ustanovljena leta 2008 z namenom racionalne izgradnje HE na spodnji Savi.
Že zgrajene velike hidroelektrarne HESS (HE Boštanj, HE Arto - Blanca in HE Krško) na leto proizvedejo približno 400 GWh električne energije.
Poslovanje družbe SRESA v veliki meri omejuje nepodpisana koncesijska pogodba za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola. Družbi GEN je bilo z vstopom v družbo ZEL-EN omogočeno črpanje razvojnih sredstev ESRR za raziskave na področju jedrske energetike. Družba ARJE ponuja storitve, ki so aktualne tako za obratovanje obstoječe jedrske elektrarne NEK kot tudi za razvoj, postavitev in obratovanje nove jedrske elektrarne JEK 2.