Energija za prihodnost

V skupini GEN si prizadevamo za oblikovanje zanesljive, nizkoogljične in konkurenčne energetske prihodnosti Slovenije. Zavzemamo se za prehod na večjo rabo doma proizvedene, čiste električne energije, ki lahko postopoma nadomesti rabo energije iz uvoženih fosilnih virov.

Pripravljene imamo strateške razvojne načrte in investicije, ki bodo k temu pomembno prispevali, usmerjeni pa so v:

Vzdrževanje in posodabljanje

Z rednimi vzdrževalnimi deli in investicijskimi vlaganji dosegamo visoko razpoložljivost in obratovalno zanesljivost naših proizvodnih enot. V letu 2022 smo vlaganja v višini 85,10 mio EUR usmerili v projekte, ki tesno sovpadajo z našimi vrednotami in poslanstvom.

 

NEK

NEK sledi strategiji kontinuiranega investiranja v tehnološko nadgradnjo in posodobitve. Uveljavljen je koncept načrtovanja investicij za petletno obdobje, povprečna letna vlaganja v tehnološke posodobitve znašajo okoli 35 mio EUR.

Uspešno potekajo tehnološke posodobitve, ki podpirajo dolgoročno obratovanje elektrarne.

V NEK so vlaganja v letu 2021 znašala 64 mio EUR, nanašala pa so se zlasti na suho skladiščenje iztrošenega jedrskega goriva, dodatni izvor vode in črpalke za vbrizgavanje ter alternativno hlajenje v primarnem krogu in reaktorski zgradbi. Po 18 mesecih obratovanja in več kot 8,5 milijarde kilovatnih ur proizvedene električne energije so 1. 4. 2021 NEK zaustavili za potrebe izvedbe rednega remonta. Dne 5. 5. 2021 je bila elektrarna ponovno vključena v elektroenergetski sistem. Med rednim remontom so s strokovnim in odgovornim delom vseh sodelujočih brez zamude in v načrtovanem obsegu kljub zahtevnim epidemiološkim razmeram, ki so otežile dobavo blaga in storitev, opravili več kot 40.000 aktivnosti.

Dne 2. 10. 2021 je minilo 40 let od prve sinhronizacije NEK z elektroenergetskim omrežjem. NEK se je v tem obdobju izkazala z visoko stabilnim in učinkovitim obratovanjem, ki pomembno prispeva k zanesljivosti slovenskega in evropskega elektroenergetskega sistema. Z visoko razvito tehnično kulturo se elektrarna v mednarodnem merilu uvršča v sam vrh in je lahko zgled tudi najboljšim jedrskim elektrarnam v svetu tako po varnostnem, tehnično-tehnološkem kot organizacijskem vidiku. Z izvedbo vrste investicij in nadgradenj v zadnjem desetletju se lahko primerja z najmodernejšimi novimi elektrarnami in je pripravljena za dolgoročno obratovanje.

Vlaganja v tehnološko nadgradnjo bodo temeljila na upravnih zahtevah in obratovalnih izkušnjah, ki zagotavljajo dodatno nadgradnjo varnosti in stabilnosti obratovanja elektrarne, hkrati pa so predpogoj za podaljšanje življenjske dobe elektrarne do leta 2043.

 

SEL

SEL skrbi za redno investicijsko vzdrževanje svojih naprav in razvoj na področju izrabe vodne energije. V letu 2021 so za investicije in razvoj namenili 3 mio EUR sredstev iz naslova amortizacije in ostalih lastnih virov.

Na področju vzdrževanja so bili izvedeni vsi načrtovani remonti in revizije. 

Investicijski projekti so kljub še vedno zaostrenim zdravstvenim razmeram potekali v nezmanjšanem obsegu. Največji investicijski projekt, ki se je začel v že letu 2020, je zamenjava zapornic na HE Medvode po 63 letih obratovanja. V tretjem kvartalu je bila izvedena montaža zgornje in spodnje zaporne table skupaj z novimi pogonskimi verigami. Decembra se je zaključilo dvomesečno poskusno obratovanje pretočnega polja, sočasno pa že poteka izdelava zapornih tabel za drugo pretočno polje.

Poleg investiranja v zagotavljanje mehanske varnosti objektov so napore in sredstva vlagali tudi v zagotavljanje informacijske varnosti, ki postaja zaradi vpetja v vse segmente delovanja hidroelektrarn vedno bolj pomembna.

 

HESS

HESS je nosilec trenutno največjega hidroenergetskega projekta v Sloveniji, izgradnje verige petih novih hidroelektrarn na spodnji Savi.

Družba HESS je tako leto 2021 kljub nekoliko manj ugodni hidrologiji za proizvodnjo električne energije in zamiku določenih aktivnosti znotraj tekočega leta na vzdrževalnem in investicijskem področju zaključila skladno s pričakovanji in znotraj okvira poslovnega načrta.

Na področju vzdrževanja so bila v preteklem letu izvedena vsa ključna načrtovana dela in potrebni pregledi opreme, kar je omogočilo varno in zanesljivo proizvodnjo električne energije. Največji poseg je bila zamenjava tesnilke gredi agregata na HE Boštanj, kjer se je po demontaži opreme pokazala večja obraba delov od predvidene, kar pa je bilo uspešno sanirano in zamenjano. 

Investicije so v lanskem letu potekale večinoma v obliki priprave dokumentacije za HE Mokrice in fotonapetostno elektrarno Brežice. Drugo večjo investicijo, izgradnjo 6 MWp fotonapetostne elektrarne ob HE Brežice, so uspešno pričeli s podpisom dveh pogodb za izgradnjo in dobavo stikališča in same elektrarne.

Za investicije in razvoj družbe HESS je bilo v letu 2021 namenjenih 1 mio EUR sredstev.

 

TEB

Za investicije in razvoj družbe TEB je bilo v letu 2021 namenjenih 2 mio EUR lastnih sredstev. Glavnina vlaganj se nanaša na projekt zamenjave plinskih blokov PB1–3, izvedbo 1. faze 1B.

V letu 2021 so se izvajala vroča testiranja, zagonski preizkusi posameznih sistemov plinskega bloka, obremenilni in funkcionalni testi ter pogodbeni testi na tekoče in plinasto gorivo. 

 

GEN-I

GEN-I je za investicije in razvoj namenil 5 mio EUR sredstev. Pretežni del sredstev so namenili za informacijsko tehnologijo, ki je nujna za nemoteno delovanje aplikacij za trženje in prodajo, za druga osnovna sredstva, ki so nujna za poslovanje družbe ter vlaganja v sončne elektrarne.