Energija za prihodnost

V skupini GEN si prizadevamo za oblikovanje zanesljive, nizkoogljične in konkurenčne energetske prihodnosti Slovenije. Zavzemamo se za prehod na večjo rabo doma proizvedene, čiste električne energije, ki lahko postopoma nadomesti rabo energije iz uvoženih fosilnih virov.

Pripravljene imamo strateške razvojne načrte in investicije, ki bodo k temu pomembno prispevali, usmerjeni pa so v:

Vzdrževanje in posodabljanje

Z rednimi vzdrževalnimi deli in investicijskimi vlaganji dosegamo visoko razpoložljivost in obratovalno zanesljivost naših proizvodnih enot. V letu 2019 smo vlaganja v višini skoraj 100 mio EUR usmerili v projekte, ki tesno sovpadajo z našimi vrednotami in poslanstvom.

Osrednja vlaganja so bila v HE Brežice, tehnološke posodobitve in nadgradnja varnosti v NEK, zamenjava PB v TEB, raziskave za namene projekta JEK 2 ter druge investicije v osnovna sredstva, potrebne za nemoteno obratovanje.

NEK

NEK sledi strategiji kontinuiranega investiranja v tehnološko nadgradnjo in posodobitve. Uveljavljen je koncept načrtovanja investicij za petletno obdobje, povprečna letna vlaganja v tehnološke posodobitve znašajo okoli 35 mio EUR. Obsežen in zahteven remont v letu 2018, ki je zajel kar 38.000 vzdrževalnih in projektnih dejavnosti, je bil zaključen v 30 dneh, in sicer 1. maja. Opravili so menjavo jedrskega goriva ter izvedli obsežen program vzdrževanja in preverjanja strojne, električne in merilno-regulacijske opreme. 

Vlaganja v NEK so v letu 2018 znašala 78,67 mio EUR. Tudi v letu 2019 bodo vlaganja v tehnološko nadgradnjo temeljila na upravnih zahtevah in obratovalnih izkušnjah, ki zagotavljajo dodatno nadgradnjo varnosti in stabilnosti obratovanja elektrarne. 

Intenzivno tehnološko nadgradnjo NEK, s katero zagotavljajo visoko obratovalno pripravljenost in jedrsko varnost, prepoznavajo kot primer dobre prakse tudi v svetu.

 

SEL

V SEL skrbijo za redno investicijsko vzdrževanje in posodabljanje elektrarn. Na področju investicij v SEL je leto 2018 zaznamoval projekt izgradnje MHE Borovlje, v okviru katerega so bili doseženi vsi začrtani cilji prenove. Hkrati so v SEL začeli večletni projekt obnove vzbujalnih sistemov lastne rabe in sistema vodenja agregatov HE Vrhovo. Tudi v letu 2019 bodo v SEL še naprej vlagali finančna sredstva v investicije in razvoj obstoječih proizvodnih objektov ter iskali nove priložnosti na področju energetske izrabe OVE.

 

HESS

HESS je nosilec trenutno največjega hidroenergetskega projekta v Sloveniji, izgradnje verige petih novih hidroelektrarn na spodnji Savi. Ob 10-letnici poslovanja družbe so spravili v redno obratovanje največjo HE v spodnjesavski verigi. Po uspešno zaključenem enoletnem poskusnem obratovanju in pridobljenem pravnomočnem uporabnem dovoljenju je namreč v oktobru 2018 tudi HE Brežice začela redno obratovati. Družba HESS bo večino svojega investicijskega potenciala v letu 2019 namenila za priprave na HE Mokrice. 

 

TEB

Za investicije in razvoj družbe TEB je bilo v letu 2018 namenjenih 6,98 mio EUR lastnih sredstev. Najpomembnejši in najobsežnejši projekt TEB je zamenjava plinskih blokov 1–3. V okviru faze 1A sta bila konec marca uspešno izvedena interni strokovni tehnični pregled in tehnični pregled, ki je bil voden s strani izdajatelja gradbenega dovoljenja, Ministrstva za okolje in prostor. Na podlagi zaključkov zapisnika tehničnega pregleda je bila izdana odločba o začetku 6-mesečnega poskusnega obratovanja. Le-to je bilo predčasno uspešno zaključeno v sredini septembra in 14. 9. 2018 je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo uporabno dovoljenje za PB6. 

 

GEN-I

GEN-I je za investicije in razvoj namenil 4,19 mio EUR sredstev. Pretežni del sredstev so namenili za informacijsko tehnologijo, ki je nujna za nemoteno delovanje aplikacij za trženje in prodajo ter za druga osnovna sredstva, ki so nujna za poslovanje družbe.