Nadzorni svet potrdil Letno poročilo družbe in skupine GEN za leto 2017
Vrbina, 11.05.2018

Nadzorni svet družbe GEN energija je včeraj na redni seji obravnaval in potrdil Letno poročilo družbe in skupine GEN za leto 2017. Člani nadzornega sveta so ocenili poslovanje družbe in skupine GEN v letu 2017 kot zanesljivo in uspešno.

V skupini GEN so po obsegu prihodkov in ustvarjenem dobičku v letu 2017 presegli načrte: ustvarili so več kot dve milijardi evrov prometa, kar jih uvršča med tri največje slovenske skupine, in dobiček v višini 29 milijonov evrov. V matični družbi GEN energija so leto zaključili z več kot 170 milijoni evrov prihodkov in 19 milijoni evrov čistega dobička. Proizvodne enote družb skupine GEN so lani, v letu brez remonta v Nuklearni elektrarni Krško (NEK), skupaj proizvedle 3.519 GWh električne energije, kar je kljub neugodni hidrologiji za 8 % več kot v letu 2016. Proizvodnja električne energije je skozi vse leto potekala varno, zanesljivo in okolju prijazno, kar je posledica preteklih kontinuiranih vlaganj v znanje in opremo.

Na področju trgovanja so nadaljevali povezovanje od proizvodnje električne energije do končnih porabnikov in v skupino GEN-I uspešno integrirali družbo Elektro energija, kar je omogočalo uspešno izkoriščanje tržnih priložnosti pri trgovanju z električno energijo in plinom na veleprodajnih trgih v širši regiji. Leto 2017 je bilo v skupini GEN intenzivno tudi na področju razvoja in raziskav, investicij ter naložb, kjer so skupno vložili 88,7 mio EUR: v septembru 2017 je bila zagnana novozgrajena hidroelektrarna Brežice, v Termoelektrarni Brestanica so decembra izvedli prvo sinhronizacijo z elektroenergetskim omrežjem, v NEK so izvedli gradbeno in tehnološko zahtevne prilagoditve na dolvodno ležečo HE Brežice in nadaljevali tudi z varnostno nadgradnjo.

Potrjeno letno poročilo za leto 2017 odraža ključne vrednote, ki jih družba in skupina GEN uresničujeta pri svojem delovanju: zanesljivost, varnost, okoljska sprejemljivost, trajnost in konkurenčnost.

Nadzorni svet potrdil Letno poročilo družbe in skupine GEN za leto 2017