V Nuklearni elektrarni Krško začeli z rednim remontom
, 01.10.2013

V 26. gorivnem ciklusu je NEK proizvedla 7.937.460 megavatnih ur neto električne energije, kar je približno na ravni planirane proizvodnje za to obdobje. Remontna zaustavitev se je začela 1. oktobra 2013 z izključitvijo elektrarne iz elektroenergetskega omrežja in bo trajala okvirno 35 dni.
 
Med remontom 2013 bo izvedenih okvirno 30 načrtovanih modifikacij, med njimi:

 • obnova 400-kilovoltnih daljnovodnih polj TUMBRI I in II ter izgradnja 400-kilovoltnih daljnovodnih polj BERIČEVO I in II (obseg ELES),
 • izgradnja redundantnega 400-kilovoltnega transformatorskega polja ter dokončanje posodobitve obstoječega 400-kilovoltnega transformatorskega polja,
 • zamenjava glavnega transformatorja, nazivne moči 400 MVA, z novim transformatorjem, moči 500 MVA,    
 • zamenjava 118 VAC regulacijskih transformatorjev,
 • zamenjava sistema meritve temperature reaktorskega hladila,
 • posodobitev izolacijskih ventilov glavnih parovodo,
 • zaključitev projekta nadgradnje sistema požarne detekcije,
 • zagotovitev varnega dostopa v reaktorski bazen v zadrževalnem hramu,
 • zamenjava osmih ventilov za nastavitev pretoka varnostnega vbrizgavanja v reaktorski hladilni sistem.

Izpeljana bosta tudi prva večja projekta iz Programa nadgradnje varnosti:

 • Vgradnja sistema za odzračevanje in razbremenitev zadrževalnega hrama, ki zagotavlja minimalni izpust radioaktivnih produktov v okolje za primer malo verjetnih težkih nesreč. Sistem zagotavlja celovitost zadrževalnega hrama v pogojih visokih temperatur in nadtlaka ter minimalni nadzorovani izpust v okolje (< 0,1 % hlapljivih in trdnih delcev cepitvenih produktov sredice). Osnovni cilj modifikacije je ohranjati celovitost zadrževalnega hrama, tako se ta ob malo verjetni težki nesreči nadzorovano tlačno razbremeni preko filtrov.
 • Z vgradnjo pasivnih avtokalitskih sežignih peči za vodik bomo ob malo verjetni težki nesreči omejili koncentracijo eksplozivnih plinov (vodika in ogljikovega monoksida) v zadrževalnem hramu.
V Nuklearni elektrarni Krško začeli z rednim remontom