Podpisana družbena pogodba o gradnji HE na Srednji Savi
Trbovlje, 25.11.2011

Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) , GEN energija d.o.o. in Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. so danes v prostorih Termoelektrarne Trbovlje podpisale družbeno pogodbo, s katero so se zavezale k skupnemu nastopu pri projektu izgradnje HE na srednji Savi. Projekt izgradnje HE na srednji Savi, v katerem sodelujejo HSE s 60 odstotki, GEN energija z 10 odstotki in Savske elektrarne Ljubljana s 30 odstotki, je namenjen povečanju deleža obnovljivih virov energije, ki spadajo v razred visokih naložb z relativno nizko stopnjo donosnosti v kratkem času, po drugi strani pa predstavljajo dolgoročno varno in zanesljivo dobavo čiste energije.

HE na srednji Savi bodo v veliki meri prispevale k izpolnitvi zahtev EU direktive o OVE, hkrati pa omogočile večjo fleksibilnost obratovanja elektroenergetskega sistema Slovenije. Z izgradnjo HE na srednji Savi se bo povečala izkoriščenost hidropotenciala reke Save ter s tem instalirana moč, povečala se bo proizvodnja pasovne in deloma tudi trapezne energije iz obnovljivega vira.

»Projekt izgradnje HE na srednji Savi, s katerim bomo povečali proizvodnjo električne energije brez povečevanja emisij toplogrednih plinov, je zelo pomemben nacionalni projekt, ki ga Slovenija potrebuje, zato ga želimo pospešiti in čim prej učinkovito izpeljati,«je povedal mag. Matjaž Janežič, generalni direktor HSE.

Predvidena je izgradnja verige desetih elektrarn na srednji Savi, in sicer: HE Suhadol, HE Trbovlje, HE Renke, HE Ponoviče, HE Kresnice, HE Jevnica, HE Zalog, HE Šentjakob, HE Ježica in HE Tacen. Operativni realni objektni cilj pa je v tem trenutku izgradnja prvih treh HE (Suhadol, Trbovlje in Renke) ali derivacijska HE Suhadol na spodnjem delu koncesijskega območja na osnovi pobude za izdelavo DPN1. Začetek bo v drugi polovici leta 2013.

Investicija ima tudi širše družbene koristi za vzdrževanje socialne varnosti in zaposlovanja, izboljšanje regionalnega razvoja, disperzijo načinov oskrbe, v času gradnje bo pozitivno vplivala na zaposlovanje domače industrije,  država pa bo imela koristi od koncesijskih dajatev in davka na dobiček.

»Dejansko gre za projekt državnega pomena. Hidroelektrarne na srednji Savi bodo učinkovito dopolnjevale termoenergetski del slovenskega energetskega sistema ter pomembno pripomogle k uvozni neodvisnosti države,«dodaja Martin Novšak, direktor GEN energije.

Učinki projekta se bodo pokazali tudi v izboljšanju poplavne varnosti, zagotavljanju pitne vode in rabe voda za gospodarske namene, reševanju problematike poglabljanja korita reke Save in nenazadnje k večji samooskrbi Slovenije z energije ter s tem doseganje ustrezne donosnosti. »Projekt bo pomembno prispeval tudi k izboljšanju bivalnega okolja, kar je pomembno dejstvo v luči pričakovanega sožitja med investitorjem in lokalno skupnostjo,»je poudaril Drago Polak, direktor Savskih elektrarn Ljubljana.

Omenjene družbe so sicer že septembra podpisale Dogovor o sodelovanju pri projektu izgradnje HE na srednji Savi kot rezultat enotnega mnenja, da je vlaganje v vodni potencial na reki Savi bistvenega pomena za slovensko energetiko in državo kot celoto. S ciljem, da bo potekala izgradnja hidroelektrarn ter vodne, državne in lokalne infrastrukture čim bolj nemoteno, so v začetku novembra letos svojo zavezo v obliki podpisanega Sporazuma o sodelovanju pri izgradnje HE na področju srednje Save od Ježice do Suhadola podali tudi župani občin Laško, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija. 11. avgusta letos pa je bila ustanovljena družba Srednjesavske elektrarne d.o.o. (SRESA d.o.o.) s sedežem na lokaciji obstoječe družbe Termoelektrarna Trbovlje.

Po zadnji spremembi Uredbe je bil ponovno pripravljen nov osnutek koncesijske pogodbe, ki je bil oktobra predan Ministrstvu za okolje in prostor, njen podpis pa se pričakuje predvidoma še v letošnjem letu. »Verjamem, da je v formalnem smislu narejeno vse potrebno in da za podpis koncesijske pogodbe ni več ovir. Čas je, da projekt izgradnje srednjesavskih hidroelektrarn zaživi tudi v praksi ter v energetskem in okoljskem pomenu čim prej dopolni »sestrski« projekt spodnjesavskih hidroelektrarn, ki se je že prevesil v drugo polovico,« zaključuje Bogdan Barbič, direktor družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi in koordinator projekta izgradnje HE na srednji Savi.

Dodatne informacije
Služba za komuniciranje:
Tanja Jarkovič
T: + 386 (0)7 49 10 180