Nadzorni svet potrdil Letno poročilo družbe in skupine GEN za leto 2016
Vrbina, 11.07.2017

Nadzorni svet družbe GEN energija je včeraj na redni seji obravnaval in potrdil Letno poročilo družbe in skupine GEN za leto 2016. Člani nadzornega sveta so ocenili poslovanje družbe in skupine GEN v letu 2016 kot zanesljivo in uspešno. Izrazili so zadovoljstvo in poslovodstvu ter vsem zaposlenim izrekli priznanje za opravljeno delo. Leto 2016 so zaznamovali številni izzivi, vendar je skupina GEN kljub temu dosegla dobre poslovne rezultate, uresničila ključne zastavljene cilje ter zagotavljala zanesljivo oskrbo odjemalcev z električno energijo iz trajnostnih in obnovljivih virov – jedrske in vodne energije – po konkurenčnih cenah. K dobrim poslovnim rezultatom je na proizvodnem področju prispevalo stabilno in varno obratovanje vseh enot za proizvodnjo električne energije ter uspešno in učinkovito izvedeni remonti.

Ob zunanjih tržnih dejavnikih nizkih cen energentov je preteklo leto zaznamovala intenzivna investicijska dejavnost skupine GEN, zlasti dokončanje izgradnje HE Brežice, prilagoditve na novo hidroelektrarno in varnostne nadgradnje v NEK ter začetek menjave plinske turbine v TEB. V letu 2016 so se v skupini GEN še močneje usmerili k svojim odjemalcem in okrepili povezavo od proizvodnje električne energije do končnih porabnikov ter s povezovanjem družb GEN-I in Elektro energija pridobili 40-odstotni tržni delež. To je poleg dobrega obratovanja in učinkovitega trgovanja z električno energijo pomembno vplivalo na neto poslovni izid skupine GEN, del pa je prispeval tudi prehod na mednarodne računovodske standarde. Vse našteto predstavlja pomembne temelje za bodoče optimalno delovanje družbe in skupine GEN v zahtevnih tržnih razmerah.

 

Povzetek letnega poročila si lahko ogledate tukaj.

 

 

Nadzorni svet potrdil Letno poročilo družbe in skupine GEN za leto 2016