Ob mednarodnem dnevu reke Save o izjemni hidrologiji v maju
Krško, 01.06.2021

Prvega junija obeležujemo Mednarodni dan reke Save, ki je z 220 km najdaljša slovenska reka in ima od nekdaj velik pomen in vpliv na življenje, razvoj okolja in ljudi ob njej. Tako nekdaj kot danes reka ponuja številne možnosti za razvoj gospodarskih, turističnih in športnih dejavnosti, regionalnega povezovanja, infrastrukture in omogoča boljšo kakovost življenja prebivalcev ob njej in širše.

Reka Sava – zelena vez nizkoogljične energetike in trajnostne energetske prihodnosti Slovenije

Ob številnih dragocenih možnostih in vlogah reka danes predstavlja tudi pomembno energetsko žilo in steber razvoja nizkoogljične energetske prihodnosti Slovenije. Sava je tudi zelena vez Skupine GEN, ob njej so naše ključne proizvodne enote: Savske elektrarne Ljubljana, Hidroelektrarne na spodnji Savi in Nuklearna elektrarna Krško.

V letošnjem izrazito deževnem maju smo na Savi po obilnih padavinah zabeležili tudi izjemen mesečni rezultat proizvodnje hidroelektrarn na tej reki za mesec maj 2021. S skoraj dvakratno proizvodnjo v primerjavi s siceršnjim povprečjem so hidroelektrarne presegle vse dosedanje rezultate. V maju so hidroelektrarne družb Savske elektrarne Ljubljana in Hidroelektrarne na spodnji Savi (upoštevaje 51-odstotni delež proizvodnje HESS, ki pripada Skupini GEN) skupno proizvedle 108,9 GWh električne energije, kar je 86 % več od načrtovanih količin in predstavlja najvišjo mesečno proizvodnjo na reki Savi v zadnjem desetletju in več. Odlična proizvodnja je rezultat ugodnih naravnih razmer, dobre usklajenosti in optimizacije proizvodnje v omenjenih energetskih družbah ter v Centru vodenja Skupine GEN, pa tudi odlične pripravljenosti generatorjev in opreme na lokacijah hidroelektrarn. Ugodne razmere na reki Savi pa so v maju podprle tudi optimalno obratovanje Nuklearne elektrarne Krško in s tem v največji možni meri omogočila nizkoogljično proizvodnjo elektrike – tako vodna kot jedrska energija namreč prispevata vsaka po okoli polovico vse nizkoogljične proizvodnje električne energije v Sloveniji.  

V Skupini GEN kar 99 % vse električne energije proizvedemo iz nizkoogljičnih jedrske in vodne energije. Z zanesljivim obratovanjem podpiramo stabilnost elektroenergetskega sistema. Tako prispevamo k visokemu življenjskemu standardu in krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Cilja doseganja podnebne nevtralnosti prepoznavamo kot našo odgovornost, predvsem pa tudi kot priložnost za resnično in celovito razogljičenje ter krepitev odpornosti Skupine GEN in širše slovenske družbe, ki jo oskrbujemo z nizkoogljično elektriko.

Ob mednarodnem dnevu reke Save o izjemni hidrologiji v maju