V Evropi in Sloveniji se soočamo z zahtevnimi energetskimi izzivi
Krško, 30.08.2022

Za boljše in celovitejše razumevanje podajamo pojasnila na nekaj nepopolnih zapisov v medijih o prodaji in nakupih električne energije v Skupini GEN v časih, ko so cene na borzah z električno energijo po izbruhu vojne v Ukrajini podivjale v nebo, obenem pa se v Sloveniji in po vsej Evropi spopadamo z velikimi izzivi tudi zaradi dolgotrajne suše ter posledično slabo hidrologijo, nelikvidnimi trgi, približujemo pa se tudi obdobju remonta v NEK.

V Skupini GEN večino, t. j. okrog 90 % vse proizvedene električne energije, prodamo na podlagi dolgoročnih pogodb, torej za eno, dve ali tudi tri leta vnaprej. Gre za t. i. letni produkt pasovne električne energije, ki udeležencem na trgu zagotavlja celoletno dobavo.

Prodaja znatnega deleža električne energije leto ali več vnaprej je že vrsto let običajna praksa med proizvajalci električne energije. To našim kupcem, pa tudi nam, omogoča natančnejšo pripravo poslovnih načrtov za leto ali dve vnaprej. S prodajo vnaprej seveda tudi večino tveganj prevzamemo energetske družbe, gospodarstvu, podjetjem, javnemu sektorju in gospodinjstvom pa omogočamo predvidljivo in bolj zanesljivo okolje za življenje in poslovanje vsaj v okviru enega leta.

Preostali delež, okoli desetino proizvedene električne energije, prodamo po tako imenovanih »spot« cenah (za dan vnaprej) v tekočem poslovnem letu – če je realizacija proizvodnje na ravni plana ali višja. Tu gre predvsem za proizvodnjo iz hidroelektrarn, ki je močno odvisna od hidroloških razmer.

Leto 2022 zaznamujejo nizki pretoki in suša, NEK stabilno in zanesljivo že več kot 470 dni  

Zaradi izjemne in dolgotrajne suše, kot je nismo zabeležili v zadnjih tridesetih letih, je bila v prvi polovici leta 2022 tudi proizvodnja hidroelektrarn na Savi bistveno nižja od planirane in tudi od več desetletnega povprečja: ob polletju je hidroproizvodnja znašala le 56 % planirane.

Pomembno je, da je bila proizvodnja v Nuklearni elektrarni Krško kljub zahtevnim naravnim pogojem doslej vse mesece letošnjega leta na ravni načrtovane. Svojo pomembno vlogo v elektroenergetskem sistemu jedrska elektrarna dodatno potrjuje z neprekinjenim obratovanjem že več kot 470 dni, na kar smo izredno ponosni.  V oktobru v elektrarni načrtujejo redni 32-dnevni remont. Med številnimi predvidenimi dejavnostmi je ključna menjava jedrskega goriva. Jedrsko gorivo namreč v elektrarno praviloma dostavijo in ga menjajo le enkrat na 18 mesecev.  Nemotena proizvodnja v jedrski elektrarni tako ni odvisna od morebitnih nepredvidljivih družbenih sprememb. Jedrska elektrarna s tem pomembno prispeva k zmanjšanju energetske uvozne odvisnosti Slovenije in krepi zanesljivost oskrbe ter hkrati prispeva k stabilnim, dostopnim cenam za gospodinjske odjemalce, industrijo in javni sektor.

Med remontom bomo poleg že omenjene menjave jedrskega goriva izvedli tudi nekatere pomembne nadgradnje, med drugim zamenjavo visokotlačne turbine, ki bo v teh zahtevnih časih prispevala prepotrebne dodatne količine električne energije.

Proizvodnja v Termoelektrarni Brestanica je bila ob polletju letošnjega leta zaradi izjemnih potreb po energiji nekoliko nad planirano.

Do vključno 16. 8. 2022 je bila skupna proizvodnja električne energije v Skupini GEN 8,73 % pod planom.

Zagotavljanje nadomestne energije v času menjave jedrskega goriva v NEK

Kot v preteklih letih v Skupini GEN skladno s strategijo prodaje električne energije načrtujemo, da bomo primanjkljaj proizvodnje med remontom NEK nadomestili s kombiniranjem proizvodnje v naših elektrarnah in nakupom električne energije na trgu.

Trgovanje z električno energijo je specifično, saj z različnimi časovnimi produkti, letnimi, četrtletnimi, mesečnimi, tedenskimi idr. sestavimo svojo proizvodnjo. Niso pa vsi produkti istočasno dostopni na trgu. Najprej se prodaja letni produkt, ki ga je moč prodati oz. kupiti leto vnaprej. Možnost prodaje oz. nakupa se povečuje s približevanjem izbranemu časovnemu obdobju – bolj ko se bližamo npr. mesecu oktobru, bolj je ta mesečni produkt dostopen za prodajo oz. nakup. V trgovskem žargonu pravimo, da postaja likviden. Proces prodaje nato traja do samega trenutka dobave električne energije, ko imamo realizirano proizvodnjo in prodane količine izravnane.

Poslovanje Skupine GEN v letu 2022

Za letos smo v Skupini GEN zaradi dviga cen električne energije na trgu načrtovali višje prihodke in višji donos. Vendar se že vse od izbruha vojne v Ukrajini soočamo s globljimi izzivi in vplivi energetske krize. Nezanesljive dobave plina poganjajo cene električne energije v nebo, zato so potrebne regulacije cen električne energije za končne odjemalce, kar bo dodatno obremenilo našo skupino. Vse našteto v kombinaciji z dolgotrajno sušo botruje pričakovanim slabšim rezultatom. S podobnimi težavami se srečujejo tako vsi proizvajalci kot trgovci z električno energijo. A pred nami je še del leta, ko se nadejamo tudi obsežnejših padavin, zato je o realizaciji ciljev za leto 2022 preuranjeno govoriti. Poslovodstva družb v Skupini GEN izvajajo vse tiste aktivnosti za realizacijo zastavljenih ciljev, na katere imajo objektivno vpliv in so v njihovi pristojnosti.

Dejstvo je, da v energetsko zahtevnih časih ni zmagovalcev. Seveda si pri tem tudi v Skupini GEN prizadevamo čim bolj zaščititi najbolj ranljive skupine odjemalcev, kot so gospodinjstva in mali poslovni odjemalci. V naši skupini lahko takšne zaščitne ukrepe omogočimo samo zato, ker imamo lastno domačo proizvodnjo, ki ni odvisna od zemeljskega plina, temveč naš proizvodni portfelj v dolgotrajnih sušnih razmerah temelji predvsem na jedrski energiji. A ščitenje odjemalcev predstavlja zgolj nujen kratkoročni ukrep, ob katerem mora Slovenija najti tudi dolgoročne rešitve.

Potreba po dolgoročni rešitvi za zanesljivo oskrbo z doma proizvedeno električno energijo

Trenutno v Sloveniji v povprečju uvažamo okoli 30 % vse potrebne električne energije, v posameznih urah ali dnevih pa smo še bistveno bolj uvozno odvisni. Z vidika strateške zanesljivosti, pa tudi suverenosti kot take, je aktualno stanje v bistvu nesprejemljivo.

Ko govorimo o pomanjkanju električne energije, ne govorimo o prehodni naravi, temveč o trendu naraščanja električne energije. Zaradi elektrifikacije storitev, transporta, ogrevanja in hlajenja bo poraba električne energije v prihodnjih desetletjih močno naraščala. Digitalizacija in odvisnost vseh družbenih sistemov od električne energije pa prinašata veliko potrebo po stabilnosti in zanesljivosti oskrbe z električno energijo.

Slovenija za energetsko neodvisno in zanesljivo oskrbo z nizkoogljično električno energijo po dostopni ceni potrebuje zadostne, stabilne, zanesljive vire električne energije. Izgradnja drugega bloka jedrske elektrarne (JEK2) bo Sloveniji tudi dolgoročno zagotovila energetsko neodvisnost in na zunanje vplive – naravne, politične, ekonomske idr. – bolj odporno energetsko mešanico. JEK2 bo pomembno prispeval k razvoju sodobne, zanesljive, varne, okolju prijazne ter v prihodnost usmerjene oskrbe Slovenije z električno energijo po stabilni in dostopni ceni brez izpustov toplogrednih plinov.

Projekt JEK2 je med ključnimi ukrepi za pospešeno uresničevanje ciljev podnebne nevtralnosti in razogljičenja slovenskega elektroenergetskega sistema, ki hkrati omogoča tudi strateško pomembno energetsko neodvisnost Slovenije od uvoza električne energije. Za razliko od fosilnih virov energije namreč električno energijo znamo in lahko v prihodnosti zmoremo v celoti proizvajati doma.

V Evropi in Sloveniji se soočamo z zahtevnimi energetskimi izzivi