Nadzorni svet podal soglasje k poslovnemu načrtu Skupine GEN
Krško, 23.10.2023

Nadzorni svet družbe GEN energija je obravnaval in podal soglasje k Poslovnemu načrtu Skupine GEN za leto 2024 z indikativno oceno do leta 2026. Na temeljih novega Strateškega razvojnega načrta Skupine GEN 2024–2030 poslovni načrt za leto 2024 predstavlja osnovo za uspešno uresničevanje poslanstva: zagotavljanja zanesljive, konkurenčne in k odjemalcem usmerjene oskrbe z energijo in energetskimi storitvami.

Slovenija je tudi po zaslugi Skupine GEN zaenkrat dobro prestala krizo v oskrbi z energijo. Zanesljivo oskrbo odjemalcev z električno energijo zagotavljamo po sprejemljivih in zajamčenih cenah. Trenutne razmere na svetovnih trgih energentov so ugodne. Tudi zastavljeni cilji za poslovno leto 2024 so ambiciozni. Pričakujemo lahko nadaljnje umirjanje cen energentov in posledično cen električne energije. Zaradi posameznih dejavnikov, kot so mrzla zima in drugi vremenski pojavi, večji izpadi proizvodnih enot ali motnje pri dobavi energentov, bomo sicer lahko še vedno priča nenadnim spremembam cen tako navzgor kot tudi navzdol, a na letni ravni pričakujemo, da se bodo cene za električno energijo na veleprodajnem trgu ustalile.

Na področju zanesljive oskrbe odjemalcev bo tudi v prihodnjih letih poudarek na zanesljivi proizvodnji lastnih proizvodnih objektov, kar skupaj z učinkovitim mednarodnim trgovanjem predstavlja osnovni temelj, da lahko oskrbujemo končne odjemalce tako v času tržnih kot reguliranih cen na različnih segmentih trga. Še naprej si bomo prizadevali ohraniti naziv vodilnega dobavitelja nizkoogljične energije. Zaradi nestanovitnosti na energetskih trgih in z željo po čim večjem zadovoljstvu odjemalcev bomo na trg ponudili napredne storitve in produkte ter partnerstva za dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Še naprej bomo slovenskim gospodinjstvom omogočali zeleno preobrazbo z energijo sonca in nadaljevali s širjenjem trga samooskrbe za poslovne odjemalce.

Na področju investicij v jedrske tehnologije bo Skupina GEN kot nosilec investicije in razvijalec projekta JEK2 osrednjo pozornost namenjala utrjevanju zaupanja javnosti  v jedrske tehnologije ter pripravi kakovostnih podlag za odločanje in izvedbi vseh postopkov za projekt JEK2, aktivnosti pa usmerjala tudi na druga področja oziroma možnosti uporabe novih jedrskih tehnologij, vključno z malimi in srednjimi oziroma modularnimi reaktorji v Sloveniji.

Skupina GEN odločno stopa po poti uresničitve zelenega prehoda in trajnostnega razvoja z načrtovanjem investicij v izgradnjo novih proizvodnih zmogljivosti za povečanje deleža obnovljivih virov energije (sonce, voda, veter), investicij v izgradnjo novih zmogljivosti za upravljanje s prožnostjo ter naprednih storitev trajnostnega energetskega kroga in energetske skupnosti. Z investicijami v obnovljive vire energije bomo pomembno prispevali k dosegi nacionalnih ciljev razogljičenja in povečanju deleža OVE.

V ospredju delovanja Skupine GEN je tesna zaveza uresničevanju trajnostnega razvoja, saj se močno zavedamo, da za učinkovito soočanje z okoljsko-podnebnimi in družbeno-ekonomskimi izzivi potrebujemo prilagodljivo in odporno družbo. Z usmeritvami za trajnostno poslovanje na temeljih trajnostne politike ESG sledimo slovenskim in evropskim zakonodajnim zavezam.

Nadzorni svet podal soglasje k poslovnemu načrtu Skupine GEN