Mesečno poročilo proizvodnje električne energije skupine GEN za avgust 2013
Vrbina, 13.09.2013

V nadzornem centru GEN so uspešno usklajevali proizvodnjo elektrarn v skupini, ki je sicer bila 3 % nižja od načrtovane, predvsem zaradi nižje proizvodnje vseh hidroelektrarn v skupini. Realizacija NEK je bila skladna s načrtovano. Realizacija SEL je bila 78%, realizacija HESS pa 65 %. Nizki realizaciji družb SEL in HESS sta posledica slabe hidrologije v tem obdobju.

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) 498 GWh* > 249 GWh
Savske elektrarne Ljubljana (SEL) 14 GWh
Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) 13 GWh** > 1,9 GWh
Termoelektrarna Brestanica (TEB)*** 0 GWh
Skupaj 265 GWh
* GEN je v skladu z meddržavno pogodbo upravičena do 50 % proizvodnje iz NEK.
** GEN je v skladu z lastniškimi deleži upravičena do 15 % proizvodnje iz HESS.
*** Proizvodnja iz TEB je odvisna od potreb po rezervnem viru napajanja.
Mesečno poročilo proizvodnje električne energije skupine GEN za avgust 2013