Skupščina družbe GEN energija d.o.o. o poslovanju v letu 2012 in uporabi bilančnega dobička.
Vrbina, 03.09.2013

Uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d., v vlogi ustanovitelja, se je seznanila z letnim poročilom družbe GEN energija, d.o.o., in konsolidiranim letnim poročilom skupine GEN za leto 2012 z revizorjevima mnenjema. Seznanila se je tudi s Poročilom nadzornega sveta za leto 2012 in Sklepom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2012.

Za delo v poslovnem letu 2012 je bila na skupščini podeljena razrešnica poslovodji – direktorju in članom Nadzornega sveta. Razrešnica za delo v poslovnem letu 2012 ni bila podeljena dvema članoma Nadzornega sveta, in sicer Martinu Brataniču in prof. dr. Leonu Cizlju.

Na skupščini je bilo odrejeno, da se bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31.12.2012 znaša 7.405.716,00 EUR,  uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju – državi.

Skupščina družbe GEN energija d.o.o. o poslovanju v letu 2012 in uporabi bilančnega dobička.