Nadzorni svet potrdil Letno poročilo družbe in skupine GEN za leto 2015
Vrbina, 31.05.2016

Nadzorni svet družbe GEN energija se je včeraj sestal na redni seji. Na njej je obravnaval in potrdil Letno poročilo družbe in skupine GEN za leto 2015. Člani nadzornega sveta ocenjujejo poslovanje družbe in skupine GEN v letu 2015 kot varno, zanesljivo in uspešno. Družba stremi k stalnemu izboljševanju svojega poslovanja, pri čemer ne zanemarja vidika zanesljivosti in varnosti delovanja svojih proizvodnih zmogljivosti, zaposlenih in okolja. Družba neprestano obnavlja in vlaga v proizvodne zmogljivosti ter spodbuja usposabljanje in izobraževanje zaposlenih. Okoljska sprejemljivost, varnost, zanesljivost, trajnost in konkurenčnost predstavljajo ključne vrednote, ki jih družba uresničuje pri svojem delovanju in ki so razvidne tudi iz potrjenega letnega poročila.

Nadzorni svet je med drugim obravnaval tudi informacijo o poslovanju družbe in skupine GEN v obdobju od 1. 1. do 31. 3. 2016 in ocenil, da doseženi rezultati sledijo zastavljenim ciljem. Na dnevnem redu je bilo tudi redno mesečno poročanje o realizaciji optimizacije in racionalizacije poslovanja družbe in skupine GEN.

Predsednik Nadzornega sveta družbe GEN energija, Matej Pirc, je nadzorni svet seznanil s svojim odstopom z mesta predsednika in člana nadzornega sveta družbe, ki začne veljati z dnem izvedbe naslednje redne skupščine družbe.

Nadzorni svet potrdil Letno poročilo družbe in skupine GEN za leto 2015