Poslovno leto 2020 v Skupini GEN: nizkoogljičnost, zanesljiva oskrba in stabilnost slovenskega EES
Krško, 23.06.2021

Skupina GEN je kljub izzivom, ki jih je prinesla pandemija COVID-19 v letu 2020, slovenska gospodinjstva, industrijo in javni sektor oskrbovala z zanesljivo, varno in konkurenčno energijo iz nizkoogljičnih virov. S strokovnim odnosom izkušenih vodstev ter pravočasnimi in ustreznimi ukrepi, ki so omogočili nemoteno delovanje vseh družb in načrtovano izvedbo investicij, so utrdili svoj položaj med največjimi in investicijsko najmočnejšimi poslovnimi skupinami v Sloveniji.

Prihodki Skupine GEN v letu 2020 so znašali 2,2 milijarde evrov, od tega čisti dobiček 64,2 milijona evrov, kar je za 33 % več kot v letu 2019. V krovni družbi pa so prihodki znašali 231 milijonov evrov, od tega čisti dobiček 45,7 milijona evrov.

Proizvodne enote družb Skupine GEN so delovale brez izpadov in proizvedle 3.674 GWh električne energije, kar je 1 % več od načrtovanega. Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je v neremontnem letu obratovala stabilno, varno in večino časa na polni moči ter proizvedla 6.040 GWh električne energije, od tega 3.020 GWh pripada Skupini GEN. V letu 2020 so se sistematično pripravili na obsežen remont, ki so ga kljub zahtevnim razmeram uspešno izvedli spomladi letos. Hidroelektrarne na Savi so kljub podpovprečnim hidrološkim razmeram obratovale zanesljivo in uspešno ter skupaj proizvedle 851 GWh, od tega 595 GWh za Skupino GEN, Termoelektrarna Brestanica je zagotovila kar 27 zanesljivih zagonov za potrebe balansiranja slovenskega elektroenergetskega sistema, cene zemeljskega plina pa so omogočale nadplansko delovanje tudi za potrebe trga. S kontinuiranim vlaganjem v znanje in opremo smo zagotovili, da so kljub zahtevnim razmeram vse elektrarne družb Skupine GEN v letu 2020 zagotovile varno, zanesljivo in okolju prijazno proizvodnjo električne energije.

V tržno-prodajnem delu so se v družbi GEN-I uspešno prilagajali dinamičnim tržnim razmeram in v letu 2020 prvič presegli 25-odstotni tržni delež ter tako potrdili svoj položaj največjega dobavitelja elektrike v Sloveniji.

Tudi v letu 2020 so v Skupini GEN intenzivno delovali tudi na področju razvoja in raziskav, investicij ter naložb, kjer so skupno vložili 104,59 mio EUR: v NEK so se nadaljevala izvedbena dela projektov druge in tretje faze PNV; v TEB so uspešno zaključili projekt izgradnje sedmega plinskega bloka, nadomestnega plinskega agregata PB 7; v HESS so nadaljevali priprave na izgradnjo zadnje HE Mokrice; v okviru osrednjega strateškega razvojnega projekta – izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, JEK2, pa smo na MZI oddali vlogo za pridobitev energetskega dovoljenja in njeno dopolnitev s posodobljenim mnenjem oz. načelnim soglasjem sistemskega operaterja ELES k priključitvi.

Letno poročilo družbe in Skupine GEN za leto 2020 odraža pomembno vlogo Skupine GEN pri doseganju podnebne nevtralnosti, samooskrbe, zanesljivosti in konkurenčnosti oskrbe z električno energijo. Povezuje jih z zavezami in cilji nacionalne podnebne strategije ter letos prvič izpostavlja tudi, kako Skupina GEN s svojim trajnostnim delovanjem prispeva k uresničevanju globalnih ciljev trajnostnega razvoja, povezanih z energijo, podnebnimi ukrepi, trajnostnimi skupnostmi in drugimi ključnimi izzivi trajnostnega razvoja. Pri tem izpostavlja strateške razvojne projekte GEN, med katerimi je osrednjega pomena projekt JEK2. To je za prihodnjo zanesljivo oskrbo Slovenije z doma proizvedeno nizkoogljično električno energijo ključen projekt, ki ga zaradi raznolikih prednosti na področju uresničevanja ciljev zanesljivosti in konkurenčnosti oskrbe ter uresničevanja podnebnih in okoljskih ciljev potrebujemo že danes.

Uspešno poslovno leto 2020 je odraz premišljenih investicijskih aktivnosti in načrtov ter sinergij med proizvodnimi, trženjsko-prodajnimi in razvojno-investicijskimi dejavnostmi Skupine GEN. V epidemiološkem letu se je še posebej pokazal pomen izkušenosti vodstva družb, vključenih v skupino, ter strokovnosti in učinkovitosti 1.474 zaposlenih (podatek za leto 2020). S svojim bogatim znanjem, veščinami in predanostjo so uresničevali skupne vizije oblikovanja zanesljive, varne, konkurenčne in nizkoogljične energetske prihodnosti Slovenije.

Več o poslovanju v letu 2020 in pogledih vodstva si lahko ogledate v letnem poročilu Skupine GEN: Letno poročilo 2020 | GEN (gen-energija.si)

Poslovno leto 2020 v Skupini GEN: nizkoogljičnost, zanesljiva oskrba in stabilnost slovenskega EES