Mesečno poročilo proizvodnje električne energije skupine GEN za junij 2013
Vrbina, 16.07.2013
Nuklearna elektrarna Krško (NEK) 496 GWh* > 248 GWh
Savske elektrarne Ljubljana (SEL) 34 GWh
Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) 33 GWh** > 5 GWh
Termoelektrarna Brestanica (TEB)*** 0 GWh
Skupaj 287 GWh
* GEN je v skladu z meddržavno pogodbo upravičena do 50 % proizvodnje iz NEK.
** GEN je v skladu z lastniškimi deleži upravičena do 15 % proizvodnje iz HESS.
*** Proizvodnja iz TEB je odvisna od potreb po rezervnem viru napajanja.
 
Elektrarne v skupini GEN so v mesecu juniju delovale stabilno in varno ter omogočile zanesljivo
oskrbo končnih odjemalcev z električno energijo.
 
V nadzornem centru GEN so uspešno usklajevali proizvodnjo elektrarn v skupini, ki je bila za 2 %
višja od načrtovane, predvsem zaradi višje proizvodnje vseh hidroelektrarn v skupini.
 
Realizacija NEK je bila skladna s načrtovano. Realizacija SEL je bila 121 %, realizacija HESS pa
114 %. Visoki realizaciji družb SEL in HESS sta posledica dobre hidrologije v tem obdobju.