Skupščina družbe GEN energija d.o.o. o nadzornem svetu družbe in uporabi bilančnega dobička
Vrbina, 29.11.2012

Na skupščini so bili odpoklicani dosedanji člani nadzornega sveta družbe: mag. Davorin Dimič, dr. Andro Ocvirk, mag. Uroš Saksida in Tomaž Savšek. Imenovali so nove člane nadzornega sveta družbe za mandatno obdobje štirih let; novi člani nadzornega sveta so prof. dr. Leon Cizelj, g. Martin Bratanič, dr. Marko Čepin, g. Rastislav Jože Reven in g. Goran Udovč.

Na skupščini je bil sprejet tudi sklep, ki del rezerv iz dobička, oblikovanih po sklepih skupščine iz preteklih let (2006 do 2010), sprosti v bilančni dobiček leta 2011. Bilančni dobiček v skupni vrednosti 37 milijonov EUR se v celoti uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju – državi.